Zwroty i reklamacje

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Klient nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem Towaru do Sprzedawcy.
 3. Towar będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien się znajdować w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Jeżeli Towar ze względów bezpieczeństwa lub higienicznych znajdował się w specjalnym opakowaniu, zwrot Towaru możliwy jest tylko w wypadku braku naruszenia opakowania.
 5. Konsument jest obowiązany do zwrotu Towaru poprzez jego odesłanie na adres Sprzedawcy: BEATRIX Beata Kłodnicka-Poprawa, Plac Borek 18 lokal 1.16, 63-500 Ostrzeszów.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru do Konsumenta.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zastrzegł lub zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: beatrix@epoczta.pl.
 3. Reklamację zgłoszoną przez Klienta Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 4. Sprzedawca odmawia udzielenia Reklamacji, jeżeli nie stwierdzi istnienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient obowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy w celu podjęcia środków wskazanych przez Klienta, a wynikających z tytułu rękojmi. Dostarczenie wadliwego Towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może zmienić zaproponowany przez Klienta sposób usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca po usunięciu istniejących wad odsyła, na własny koszt, Towar na adres Klienta podany w formularzu zamówieniowym.