REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEATRIX LINGERIE

INFORMACJA O POLITYCE

PROKONSUMENCKIEJ SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.ebeatrix.pl ze szczególną troską dba o przestrzeganie praw konsumenta. Sprzedawca poucza, że konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży dokonywanej przez Beatę Kłodnicką-Poprawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BEATRIX Beata Kłodnicka-Poprawa z siedzibą w Kobylej Górze, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ebeatrix.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), a nadto określa zasady i warunki świadczenia przez ww. przedsiębiorcę usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 8 niniejszego Regulaminu, który adresowany jest wyłącznie do Konsumentów).

 3. Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ebeatrix.pl posiada w ofercie sprzedaży bieliznę damską oraz męską, a nadto inne produkty odzieżowe m.in. piżamy, koszulki nocne, szlafroki, halki, podkoszulki, rajstopy, stroje kąpielowe.

 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie oraz system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient, co najmniej minimalnych Wymagań technicznych.

 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szerzej określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia lub ich usunięcia.

 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez ich wskazania nie jest możliwe założenie Konta w sklepie lub zawarcie Umowy Sprzedaży.

 9. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 10. W przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

 11. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

 12. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

§ 2

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wskazanym poniżej pojęciom przypisano następujące definicje:

 1. Klient - podmiot, z którym może być zawarta Umowa sprzedaży lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ebeatrix.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Sprzedawca - Beata Kłodnicka-Poprawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BEATRIX Beata Kłodnicka-Poprawa z siedzibą w Kobylej Górze, ul.gen Augusta E. Fieldorfa 3, 63-507 Kobyla Góra, NIP: 5140113847 REGON: 300841486, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres poczty elektronicznej: sklep@ebeatrix.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 665 800 390 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

 5. Umowa sprzedaży - umowa zawarta na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

 6. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na rzecz Klienta zgodnie z umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji obowiązującej w Sklepie internetowym stanowią inaczej. 

 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto - usługa elektroniczna, oznaczona zindywidualizowaną nazwą (Login) oraz Hasłem określonym przez Klienta, a nadto zbiorczy katalog informacji zgromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.

 9. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) określony przez Klienta podczas tworzenia Konta w Sklepie internetowym.

 10. Hasło – ciąg znaków konieczny dla dokonania skutecznej weryfikacji osoby uzyskującej dostęp do Konta, który to ciąg znaków został określony przez Klienta podczas procesu tworzenia Konta lub został zmieniony przez Klienta w ustawieniach Konta już po jego utworzeniu.

 11. Koszyk – usługa udostępniana Klientom Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, a nadto zbiorcze wyświetlenie Ceny poszczególnych Towarów oraz kosztów związanych z Dostawą.

 12. Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, opublikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego obowiązujące w określonym czasie, a mogące polegać w szczególności na obniżeniu Ceny, kosztów Dostawy lub usług posprzedażowych.

 13. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

 14. Wymagania techniczne – minimalne wymogi techniczne, których spełnienie jest konieczne do realizacji współpracy ze środowiskiem systemu informatycznego, który jest wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu prowadzenia Sklepu internetowego, w tym zawarcia umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do ww. współpracy niezbędne są następujące narzędzia: (a) komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne umożliwiające dostęp do Internetu; (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz obsługi Javascript. Ponadto, w przypadku zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem połączenia telefonicznego konieczne jest dysponowanie (f) urządzeniem zapewniającym wykonywanie połączeń telefonicznych. Dla potrzeb zawarcia umowy Sprzedaży wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), jak również w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia technicznego służącego do poprawnego wypełnienia formularzy elektronicznych.

 15. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wyrażające jego wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, a tym samym nabycia określonych Towarów za określoną Cenę, a nadto zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 17. Regulamin - niniejszy regulamin,

 18. Dostawa – łańcuch czynności technicznych oraz faktycznych polegających na przemieszczeniu i fizycznym dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 19. Dostawca - osoba lub podmiot zajmujący się dostarczaniem Towaru Klientom.

 20. Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.

 21. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy.

§ 3

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie oraz system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient, minimalnych Wymagań technicznych.

 2. Sprzedaż i dostawa Towarów obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Sprzedaż Towarów odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Warunkiem Korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.

 5. Klientowi dokonującemu pierwszego Zamówienia w Sklepie Internetowym, przysługuje rabat w wysokości 10% wartości Zamówienia, jeżeli łączna wartość Zamówienia przekracza kwotę 200 zł, z zastrzeżeniem § 3 pkt 6.

 6. Rabat nie jest udzielany, jeżeli produkt składający się na łączną wartość zamówienia został przeceniony w związku z inną Promocją wprowadzoną przez Sprzedawcę (zakaz łączenia promocji).

 7. Klientowi dokonującemu Zamówienia w Sklepie Internetowym, przysługuje rabat w wysokości 10% wartości Zamówienia, jeżeli łączna wartość Zamówienia przekracza kwotę 200 zł, z zastrzeżeniem § 3 pkt 6, a nadto zarejestrował konto w systemie teleinformatycznym Sklepu.

§ 4

REJESTRACJA

 1. Klient może za pomocą rejestracji utworzyć Konto Klienta.

 2. Rejestracja i założenie Konta Klienta są nieodpłatne.

 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularzu rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę, poprzez podanie swoich danych osobowych i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą następuje w wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia  w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej.

 3. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór Towaru przez Klienta i wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Stronie internetowej sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.

 5. Składając Zamówienie Klient wypełnia poszczególne rubryki formularza zamówienia danymi niezbędnymi do wysyłki Towaru.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 7. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany w formularzu przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia oraz warunki jej realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i zawarciu Umowy Sprzedaży.

 8. Klient informowany jest telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli występuje brak Towaru w magazynie Sprzedawcy oraz ewentualnych opóźnieniach w Dostawie z tym związanych.

§ 6

PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie internetowym Sprzedawcy Klient może dokonać wyboru następujących form płatności:

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy),

- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,

- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 14110822500000,

- gotówką za pobraniem u Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.

§ 7

DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

 2. Dostawa Towaru do Klienta odbywa się poprzez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo Pocztowe w przeciągu 1-3 dni roboczych, albo za pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej działającej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 – Prawo Przewozowe w ciągu 1-2 dni roboczych.

 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pomocą Dostawcy na adres podany w formularzu zamówieniowym.

 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo na żądanie Klienta fakturę VAT obejmującą dostarczone Towary.

 5. Dostawa Zamówienia, którego łączna wartość przekracza kwotę 200 zł, odbywa się na koszt Sprzedawcy.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 2. Klient nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem Towaru do Sprzedawcy.

 3. Towar będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien się znajdować w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

 4. Jeżeli Towar ze względów bezpieczeństwa lub higienicznych znajdował się w specjalnym opakowaniu, zwrot Towaru możliwy jest tylko w wypadku braku naruszenia opakowania.

 5. Konsument jest obowiązany do zwrotu Towaru poprzez jego odesłanie na adres Sprzedawcy: BEATRIX Beata Kłodnicka-Poprawa, Plac Borek 18 lokal 1.16, 63-500 Ostrzeszów.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,  zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru do Konsumenta.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zastrzegł lub zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 2. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ebeatrix.pl

 3. Reklamację zgłoszoną przez Klienta Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

 4. Sprzedawca odmawia udzielenia Reklamacji, jeżeli nie stwierdzi istnienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient obowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy w celu podjęcia środków wskazanych przez Klienta, a wynikających z tytułu rękojmi. Dostarczenie wadliwego Towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca może zmienić zaproponowany przez Klienta sposób usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca po usunięciu istniejących wad odsyła, na własny koszt, Towar na adres Klienta podany w formularzu zamówieniowym.§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W trakcie realizacji zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

 9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 10. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.